KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Bu aydınlatma ve rıza metninin amacı, sahiplencigli.org.tr sayfasını ziyaretiniz aşamasında paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartların tespit edilerek ziyaretçilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aydınlatılması ve gereken durumlarda rızalarının temin edilmesidir.

1.Veri Sorumlusu

Kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla sahiplencigli.org.tr tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.Hangi Veriler İşlenmektedir?

Veri sorumlusu, ziyaretçinin web sitesine girişi esnasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda herhangi bir şekilde tarafımıza iletmiş olduğu, paylaşmış olduğu kişisel verileri işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlemekte ve aktarabilmektedir.

3.Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Ziyaretçi tarafından sağlanan kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilir: -web sitesine giriş esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi ve tarafınız ile iletişim kurulabilmesi

- ziyaretçinin web sitesinde aradığı içeriğe kolayca erişiminin sağlanması, içerikten haberdar olmanızın sağlanması, veri kaybının önlenebilmesi için kopyalama yapılması

-Kanunda belirtilen kişisel veri işleme amaçları

4.Rızaya Tabi İşlemeler Nelerdir?

Ziyaretçiye ait kişisel veriler, işbu Aydınlatma ve Rıza Metnine ziyaretçi tarafından verilen onay doğrultusunda sahiplencigli.org.tr web sitesi içeriğinin, yeniliklerin, duyurularının paylaşılması amacı dahil olmak üzere faaliyet bildirimi, tanıtımı, hedefleme, analiz vs. gibi amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü kişiler dahil olmak üzere; Çiğli Kent Konseyi Hayvan Hakları Meclisi ile, Çiğli Belediyesi ile ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

5.Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Ziyaretçi tarafından sağlanan kişisel veriler, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca veri sorumlusu kişisel verileri saklayabilecektir.

6.Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Veri sorumlusu, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Veri sorumlusu, ziyaretçi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

7.Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  • Kişisel Veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK 13. Maddesi gereğince, bu haklarınıza dair taleplerinize ilişkin başvurularınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile, cigli.bel.tr İnternet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu, formun ıslak imzalı bir nüshasını Çiğli Kent Konseyi Eski Belediye Hizmet Binası Anadolu Cad. No 951 Kat :6 Çiğli İzmir Çiğli İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ulaştırabilir; noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilir ya da ilgili formu ciglikentkonseyi@cigli.bel.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak formun imzalı bir örneğini ciglikentkonseyi@cigli.bel.tr adresine iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre, talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TC vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel veri öznesinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri eklemesi gerekmektedir.

RIZA BEYANI

Tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın iş burada belirtilen kişisel verilerimin sahiplencigli.org.tr ve yukarıda anılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.